Adaptacja projektu

Adaptacja każdego projektu gotowego jest konieczna, do uzyskania pozwolenie na budowę.

Polega ona przede wszystkim na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków zabudowy lub Miejscowego Planu Zabudowy i do potrzeb Inwestora.

Aby otrzymać wycenę Adaptacji Projektu wystarczy wypełnić oraz przesłać do nas Formularz bezpłatnej wyceny Adaptacji Projektu znajdujący się poniżej:

Formularz wyceny Adaptacji Projektu

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas Bezpłatnego Formularza wyceny otrzymają Państwo:

 • wycenę Adaptacji Projektu Gotowego
 • doradztwo w zakresie dopasowania projektu do Państwa potrzeb
 • doradztwo w zakresie uzyskania wszystkich dokumentów niezbędnych do wykonania Adaptacji Projektu

Czym jest Adaptacja Projektu Gotowego?

Adaptacja Projektu to przede wszystkim dostosowanie zakupionego projektu gotowego do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy, oraz warunków lokalizacji Państwa działki. Oznacza to, że przy współpracy z Państwem konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem przyłączy mediów.

Obowiązkowa część Adaptacji Projektu gotowego składa się z:

 1. Dostosowania zakupionego projektu do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy, oraz warunków lokalizacji Państwa działki.
 2. Wykonania projektu zagospodarowania terenu.
 3. Wykonania niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i sposobu ich izolacji.
 4. Sprawdzenia lub przeliczenia konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych, wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych.
 5. Dostosowania instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie, uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów, umów i projektów.
 6. Dołączenia wymaganych przez właściwe urzędy i dostarczonych przez inwestora opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz oświadczenia inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane.
 7. Uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
 8. Przejęcia na siebie obowiązków głównego projektanta.
 9. Załączenia stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej.
 10. Opracowania dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia na budowie).

Wszystkie elementy Adaptacji Projektu i Zmian w Projekcie są oznaczone w dokumentacji graficznie w kolorze czerwonym, opieczętowane i podpisane przez projektanta adaptującego.

Dodatkową/dowolną częścią Adaptacji Projektu jest dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora czyli wprowadzenie Zmian w Projekcie.