Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze strony www.adaptacjaprojektu.com

2. Strona www.adaptacjaprojektu.com, stanowi własność firmy Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO z siedzibą we Wrocławiu, adres firmy: 52-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, NIP 8992268387, REGON 021984313, a jej treść i szata graficzna chronione są prawem autorskim.

3. Wszelkie dokonywanie zmian strony (jej treści, ilustracji, zdjęć znaków graficznych, itp.), zamieszczanie na niej reklam oraz jej częściowe lub całościowe kopiowanie, bez zgody właściciela, jest zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione i może stanowić przestępstwo.

4. Korzystanie z niniejszej strony celem zapoznania się z jej treścią, pozyskania informacji na temat Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO oraz świadczonej przez tą spółkę usługi, w tym zlecenie dokonania wyceny usługi, jest bezpłatne.

5. Wszelkich informacji dotyczących firmy Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO jak i świadczonych przez nas usług udzielamy:

a) drogą mailową pod adresem info@adaptacjaprojektu.com

b) telefonicznie pod numerem 888 187 688,

c) osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania, w siedzibie firmy lub w innym umówionym miejscu.

6. Niniejszy regulamin nie określa szczegółowego opisu świadczonej przez Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO usługi adaptacji projektów, zasad rozliczeń, itp., które są precyzowane indywidualnie w umowach.

II. Słownik pojęć

1. Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO – wskazana w dziale I pkt 2 tego regulaminu, firma, będąca właścicielem strony, jak również usługodawcą.

2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca poprzez niniejszą stronę internetową z usług Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO, która podpisała umowę na świadczenie przez Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO usług.

3. Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła za pośrednictwem niniejszej strony internetowej formularz bezpłatnej wyceny.

4. Umowa – umowa jaką zawiera Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO z Klientem, która jest indywidualizowana po uzgodnieniach z poszczególnym Klientem.

5. Projekt typowy – projekt kupiony przez Inwestora/Klienta, od innej osoby niż Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO, a następnie przedstawiony przez Inwestora/Klienta Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO do adaptacji i/ lub wykonania zmian w projekcie.

6. Adaptacja projektu / Zmiany w Projekcie– usługa świadczona przez Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO na rzecz Klienta na podstawie Umowy zgodnie z jej treścią.

7. Opłaty obowiązkowe – opłaty, które musi ponieść Klient, związane z przygotowaniem adaptacji projektu i/ lub zmianami w projekcie.

8. Wynagrodzenie – koszt usługi świadczonej Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO, ustalony w Umowie.

9. Formularz bezpłatnej wyceny – zamieszczony na niniejszej stronie aktywny formularz, wypełnienie i przesłanie którego stanowi dla Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO podstawę dokonania bezpłatnej wyceny potencjalnej usługi na rzecz Inwestora oraz wyrażenie zgody przez osobę wypełniającą na przetwarzanie danych osobowych.

III. Adaptacja projektu

1. W celu skorzystania ze świadczonej przez Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO usługi Adaptacji i/ lub Zmian w Projekcie projektu, należy:

a) Zapoznać się z treścią niniejszej strony internetowej, w tym tego regulaminu,

b) Wypełnić i przesłać Formularz bezpłatnej wyceny usługi, znajdujący się na niniejszej stronie internetowej,

c) Po zaakceptowaniu wyceny przez Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO, podpisać Umowę,

d) Dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.

e) Dokonać zapłaty za usługę oraz opłat obowiązkowych na wskazane w Umowie konto,

2. Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO po dokonaniu czynności określonych w pkt 1, przystąpi do niezwłocznego wykonania usługi, tak by jej zakończenie było zgodne z postanowieniami Umowy.

3. Ze względu na zindywidualizowany charakter świadczonych przez Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO usług, wszelkie szczegóły dotyczące Adaptacji Projektu i/ lub Zmian w Projekcie będą określane Umową.

4. Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie bezpłatnej wyceny w oparciu o pomyłkowo lub błędnie podane danych stanowiących podstawę wyceny.

5. Dokonana bezpłatna wycena przez Elżbieta Wowrzeczka Pracownia Projektowa JOKTO może ulec zmianie, jeśli po przedłożeniu dokumentów wyjdą na jaw istotne okoliczności wpływające na zakres usługi, których Inwestor nie podał w formularzu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią tego regulaminu.

2. Wysłanie Formularza bezpłatnej wyceny jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią tego regulaminu oraz treścią Umowy (jej formularza).